Association des parents d'élèves - Elternvereinigung


De Comité vun der Elterevereenegung Billek fir 2017/2018:

AMBROZIE Mihaela
HAAN Marc 
HIPPERT Judith
KOLLWELTER Marc
LEMAIRE Stéphan
LUDIG Charel
OLINGER Nadine
PETERSEN Leila
SPELTZ Anouck
VALLENDER Nathalie
WEIS Betty

elterevereenegung@billek.lu

Non
Non