Cycle 2 3 4

​​​​​​

 INFORMATIONS

Chefs de Groupe
Isabelle, Tobias

Éducateurs
Laurent, Jana, Lynn

Aide Éducateurs
Christiane, Cindy, Edmée, Malou, Martine,
Micheline, Simone, Timea, Yasmine

Praktesch Informatiounen
Den Aktivitéiten Plang fannt dir ënnert der Rubrik "AGENDA".

Themen Säll
​Kreativ Sall, Zirkus Sall, Fuerscher Sall, Bau Sall, Spill Sall, Lies a Rouh Sall


​KANNERSPRIECHER 2018 - 2019
​1. Schouljoer: Aidan
2. Schouljoer: Bryan
3. Schouljoer: Joyce
4. Schouljoer: Mia
5. Schouljoer: André
6. Schouljoer: Jenny

 Formulaire de contact

(* Champ obligatoire. )


Groupe
Message : *  
Nom : *  
Email : *